baSSella experiences
Localització exclusiva
Més de 20 anys d'experiència
Entre muntanyes
baSSella experiences

Esdeveniments sobre rodes

Veure més

Localització exclusiva

Tots els serveis necessaris

Veure més

Més de 20 anys d'experiència

En el sector del motor

Veure més

Entre muntanyes

Activitats rodejades de naturalesa

Veure més

 
 
 
Els nostres projectes
XXSS
Els nostres projectes

Actualment estem treballant amb...

Veure més

informació

Sobre les novetats de baSSella experiences

Veure més

 
Bassella experiences
Clients que confíen amb nosaltres

Lorem ispum sit amet consevteur.

Veure més

 
 
 

Política de privacitat

Condicions d'ús del web

 

Avis legal i condicions d’ús del portal


Amb la finalitat de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: AREAS DE BASSELLA, S.L.
Domicili Social: Ctra. C-14, Km 134,, 25289, Bassella, LLEIDA
CIF: B25474842
Telèfon: 973462731
E-Mail: info@bassella.com
Lloc Web: www.bassella.com
Dades Registrals: Aquesta societat consta inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Prot. 89/01/N/15/03/2001, Foli 53, amb data: 23/03/2001 i Núm. Entrada: 1/2001/1,744,0

1.- OBJECTE

AREAS DE BASSELLA, S.L. (en endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l'ús del lloc web www.bassella.com,amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d'ús del lloc web.

A través de la Web, AREAS DE BASSELLA, S.L. facilita als usuaris l'accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que accedeixi en aquesta web assumeix el paper d'usuari (en endavant usuari), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d'aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, doncs aquesta pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer en la web, sense que existeixi l'obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en la pàgina web del prestador.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i ús de la web
La prestació dels serveis per part de AREAS DE BASSELLA, S.L. té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la web estan subjectes al pagament d'un preu determinat a les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d'Usuaris
Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i això, AREAS DE BASSELLA, S.L. condiciona l'ús d'alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació
Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser certa. A aquestes efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a AREAS DE BASSELLA, S.L. permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d'edat
Per l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets, als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a contingut no apropiats per internet, s'hauran d'establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web
L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a)sigui contaria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b)indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic;

(c)indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d)sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e)de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f)constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

AREAS DE BASSELLA, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del nostre lloc web. 

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES 

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per el bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l'acabar la sessió de l'usuari.

En cap cas s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des de el lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, AREAS DE BASSELLA, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció en aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant, i en compliment del que disposa l'article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la que van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques alienes al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt informat.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de LLEIDA.

Política de privacitat (1ª capa)


RESPONSABLE
Areas de Bassella, S.L.

FINALITAT
- Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
- Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic.
- Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'usuari.
- Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'usuari.

LEGITIMACIÓ DESTINATARIS
Consentiment de l'interessat.

DESTINATARIS DE CESSIONS
No hi ha cap cessió de dades.

DRETS
Accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació addicional.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:
- Política de privacitat: www.bassella.com/cat/politicadeprivacidad
- Avís Legal: www.bassella.com/cat/legal
- Política de cookies: www.bassella.com/cat/politicadecookies

Política de privacitat (2ª capa)


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: AREAS DE BASSELLA, S.L. (també el prestador)
Cif:  B25474842
Direcció postal:  Ctra. C-14, Km 134,, 25289, Bassella, LLEIDA
Correu electrònic: info@bassella.com

AREAS DE BASSELLA, S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l'informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

EMPRESES VINCULADES AL GRUP AREAS DE BASSELLA, S.L.

GRUP AREAS DE BASSELLA, S.L.
DENOMINACIÓ SOCIAL: AREAS DE BASSELLA S.L.
NIF/CIF: B25474842

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:
Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic, en cas que l'usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER; Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'usuari;
Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'usuari Utilitzar les seves dades per a contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i, notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
Es realitzaran anàlisis.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a info@bassella.com.

D'acord amb la LSSICE, AREAS DE BASSELLA, S.L. no realitza pràctiques d'SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per imperatiu legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret a cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el període màxim de 2 anys per si fossin requerides pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l'hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

AREAS DE BASSELLA, S.L. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador només facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per imperatiu legal, sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada als servidors de AREAS DE BASSELLA, S.L., contractats a l'empresa DOCKSET COMUNICACIÓ S.L. (en endavant, el proveïdor del servidor) amb CIF B55646954 i domicili fiscal a C/Terrassa, 7, Reus (Tarragona). El tractament de les dades d'aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i la citada empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant AREAS DE BASSELLA, S.L. presentant un escrit a la direcció postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a info@bassella.com, indicant a l'assumpte: "LOPD, Drets ARCO" i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei.

Drets:
- Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir error i modificar les dades que resultin inexactes o incomplertes.

- Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives.
Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.

- Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

- Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, amb la finalitat que aquest pugui transmetre'ls a un altre responsable, sense impediments.

- Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatizat que produeixi efectes o afecti significativament.

- Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans d'aquesta retirada.

- També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Informació que recabem:

Obtenim mitjançant formularis de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: correu electrònic, nom i cognoms.

Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web www.bassella.com li demanarem que ens proporcioni informació envers vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació relativa a una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d'aquesta Política de Privacitat l'informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de AREAS DE BASSELLA, S.L., incloent les dels menors, en les que, per a la seva obtenció, s'ha demanat el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats al efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant, els pares, tutors o representants legals dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

XARXES SOCIALS

L'informem que AREAS DE BASSELLA, S.L. pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de AREAS DE BASSELLA, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

AREAS DE BASSELLA, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:
- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de bona fe.
- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que AREAS DE BASSELLA, S.L. consideri inapropiat.
- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, AREAS DE BASSELLA, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de AREAS DE BASSELLA, S.L., podent enviar informació del seu interès.

Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part de AREAS DE BASSELLA, S.L., mitjançant el següent enllaç: http://www.bassella.com//politicadeprivacitat

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, AREAS DE BASSELLA, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l'usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

ENVIAMENT CV

En el supòsit de que l'usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, l'informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver, portant a terme un anàlisi del perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat pel lloc vacant del Responsable. L'informem que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de forma que no s'acceptarà els currículums remesos per cap altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, amb l'objecte de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el mencionat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per les mateixes finalitats informades.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG

En el supòsit de que l'usuari es subscrigui al blog, l'informem que les dades aportades seran tractades per a gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d'actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no sigui necessari per aquesta finalitat, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per imperatiu legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En el supòsit que l'usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l'informarem que les dades aportades seran tractades per a regular la participació en el mateix. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l'usuari d'aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l'avís legal i la política de privacitat exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per aquesta finalitat, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum online.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En el supòsit que l'usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l'informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments, propostes, experiències o opinions, respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a d'altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per aquesta finalitat, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. Els testimonis es publicaran a la pàgina web. L'única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

AREAS DE BASSELLA, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.


LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre AREAS DE BASSELLA, S.L. i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de LLEIDA.

Política de Cookies


ANTECEDENTS

De conformitat amb la normativa espanyola que regula l'ús de les cookies en relació a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, recollida en el Reial Decret 13/2012, del 30 de març, l'informem sobre les cookies utilitzades en el lloc web de AREAS DE BASSELLA, S.L. (també el prestador) i el motiu del seu ús. Així mateix, l'informa que al navegar en el lloc web vostè està prestant el seu consentiment per a poder utilitzar-les.

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador a l'accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre d'altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què s'utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l'usuari. Les cookies s'associen només a un usuari anònim i al seu ordinador o dispositiu i no proporciona referències que permetin conèixer les seves dades personals.

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA Y COOKIES EXEMPTES

Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l'usuari són les cookies analítiques i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries pel funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament demanats per l'usuari.

TIPUS DE COOKIES

a) segons l'entitat que les gestioni, hi ha cookies pròpies (aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del que presta el servei sol·licitat per l'usuari) i de tercers (les que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies).

b) segons el temps que estiguin actives, existeixen les de sessió (dissenyades per a recavar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web) i les persistents (en les que les dades s'emmagatzemen en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie -pot ser d'uns minuts a varis anys-).

c) Segons la finalitat per la que tractin la informació que recopilen, poden ser:
- Cookies tècniques (necessàries per l'ús de la web i la prestació del servei contractat),
- Cookies de personalització (que permeten a l'usuari accedir al servei amb característiques predefinides, com per exemple l'idioma, tipus de navegador, configuració regional, etc.)
- Cookies d'anàlisi (recullen informació sobre l'ús que es realitza de la web),
- Cookies publicitàries (recullen informació sobre les preferències i eleccions personals dels usuaris),
- Cookies d'afiliats (permeten realitzar un seguiment de les visites procedents d'altres webs, amb les que el lloc web estableix un contracte d'afiliació).

TIPUS DE COOKIES UTILITZADES PER AQUEST LLOC WEB

Les cookies utilitzades en el nostre lloc web són de sessió i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l'idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres característiques generals predefinides per l'usuari, així com seguir i analitzar l'activitat que porta a terme per millorar i prestar nous serveis d'una manera més eficient i personalitzada. Les cookies usades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació. En cap cas aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no es fan servir per a la recollida de les mateixes.

La utilització de les cookies ofereix avantatges, com per exemple:
Facilita a l'usuari la navegació i l'accés als diferents serveis que ofereix aquest lloc web;
Evita a l'usuari haver de configurar les característiques generals predefinides cada vegada que accedeix al lloc web; i afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través d'aquest lloc web, després del corresponent anàlisi de la informació obtinguda a través de les cookies instal·lades.

A l'accedir a la nostra web se li informa que si segueix navegant se li instal·laran diverses cookies de tercers consentint així la seva instal·lació, que tindran com a única finalitat registrar l'accés al nostre lloc web per a la realització d'estadístiques anònimes sobre les visites, recopilant informació sempre de forma anònima. No és necessari que accepti la instal·lació d'aquestes cookies, podrà navegar igualment per tota la nostra web.

En diverses seccions de la nostra web es podran instal·lar cookies de xarxes socials, en concret les següents:

Cookie de Twitter, segons el que disposa la seva política de privacitat ui us de cookies.
Cookie de Facebook, segons el que disposa la seva política de cookies.
Cookie de Linkedin, segons el que disposa la seva pàgina sobre l' us de les cookies.
Cookie de Google+ y Google Maps, segons el que disposa la seva pàgina sobre quin tipus de cookies utilitzen.

Nom: __utma
Tipus: Google Inc
Caducitat: 2 anys
Finalitat: Es fa servir per a distingir usuaris i sessions
Classe: NO exempta 

Nom: __utmt
Tipus: Google Inc
Caducitat: 10 minuts
Finalitat: Es fa servir per a limitar el percentatge de sol·licituds
Classe: NO exempta

Nom: __utmb
Tipus: Google Inc
Caducitat: 30 minuts a partir de la configuració o actualització
Finalitat: Es fa servir per a determinar noves sessions o visites
Classe: NO exempta

Nom: __utmc
Tipus: Google Inc
Caducitat: Fi de la sessió del navegador
Finalitat: Es configura per a interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie _utmb per a determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita
Classe: NO exempta

Nom: __utmz
Tipus: Google Inc
Caducitat: Sis mesos a partir de la configuració o actualització
Finalitat: Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc
Classe: NO exempta

Nom: __utmv
Tipus: Google Inc
Caducitat: Dos anys a partir de la configuració o actualització
Finalitat: Es fa servir per a emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitants
Classe: NO exempta

REVOCACIÓ

En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les cookies, o bé seleccionant aquelles de les que admet la seva instal·lació, seguint un dels següents procediments, que dependrà del navegador que utilitzi:

Google Chrome (en el Menú Herramientas):
Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad (Configuración de contenido) > Cookies:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

Microsoft Internet Explorer (en el Menú Herramientas):
Opciones de Internet > Privacidad > Avanzada:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:
Opciones > Privacidad > Cookies:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Safari, iPad y iPhone:
Preferencias > Privacidad
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Opera:
Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no podem garantir que s'ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com Konqueror, Arora, Flock, etc. Per a evitar-ho, podrà accedir directament des de les opcions del seu navegador, generalment en el menú de "Opcions" a la secció de "Privacitat".

DESACTIVACIÓ/ACTIVACIÓ I ELIMINACIÓ DE COOKIES

Per a restringir o blocar les cookies, es fa a través de la configuració del navegador.

Si no desitja que els llocs web posin cap cookie en el seu equip pot adaptar la configuració del navegador de forma que se li notifiqui abans que es col·loqui cap cookie. D'igual forma, pot adaptar la configuració de forma que el navegador rebutgi totes les cookies, o únicament les cookies de tercers. També pot eliminar qualsevol de les cookies que ja es trobin en el seu equip. Tingui en compte que haurà d'adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzi.

Tingui en compte que si no desitja rebre cookies, ja no podrem garantir que el nostre lloc web funcioni degudament. Pot ser que alguna de les funcions del lloc es perdin i és possible que ja no pugui veure certs llocs webs. A més, rebutjar les cookies no significa que ja no vegi més anuncis publicitaris. Simplement els anuncis no s'ajustaran als seus interessos i es repetiran amb més freqüència.

Cada navegador posseeix un mètode diferent per adaptar la configuració. Si fos necessari, consulti la funció d'ajuda del navegador per establir la configuració correcta.

Per desactivar les cookies en el telèfon mòbil, consulti el manual del dispositiu per a obtenir més informació.

Pot obtenir més informació sobre les cookies a internet: www.aboutcookies.org.

Tenint en compte la forma en la que funciona internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les cookies que col·loquen terceres parts i a través del nostre lloc web. Això s'aplica especialment a casos en els que la nostra pàgina web conté el que es denomina elements integrats: textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s'emmagatzemen en alguna altra part, però que es mostren en el nostre lloc web o a través del mateix.

Per tant, en cas que es trobi amb aquest tipus de cookies en aquest lloc web i no estiguin enumerades a la llista anterior, li preguem ens ho comuniqui. O bé posi's en contacte directament amb el tercer per demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la duració de la cookie, i com ha garantit la seva privacitat.

 

 
 
Bassella Experiences

Carretera C-14, km. 134
25289 Bassella
(Lleida / Spain)
info@bassella.com

 

GPS: 42.005896, 1.293774

baSSella experiences

Qui som

 

Instal·lacions

 

Història

 

Entorn

 
 
 

News

#bassellaexperiences

 
 
BF Goodrich
Michelin
Porsche Experience
Audi
Volkswagen
 

Newsletter